Names Start With Letters Mo, Ta, Ti, Tu. 2013. Balakrishna Sarma శ్రీకాకుళం ప్రజల భాష వి.సి. Normally, people with the name Mokshith keep their promises. telugunighantuvu Telugu Nighantuvu Nigantuvu Bahujanapalli Sitaramacharyulu Sabdaratnakaram Sabdaratnakaramu Shabdaratnakaram Shabdaratnakaramu Sabda ratnakaramu Shabda ratnakaramu Charles Philip Brown Telugu-English Dictionary, English-Telugu Dictionary Adhunika vyavaharakosamu Shabdaratnakaramu, Urdu Telugu Dictionary, శబ్దరత్నాకరము (బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు) 1912, ఆంధ్రవాచస్పత్యము (కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి) 1953 (2వ ముద్రణ) [అ-ఔ], ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము (చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు) 1966 [అ-ఔ], తెలుగువ్యుత్పత్తికోశం (ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు) 1978 [అ-ఔ], శబ్దార్థదీపిక (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1956 [అ-ఔ], శ్రీహరి నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు (రవ్వా శ్రీహరి) 2004, తెలుగు నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు (జి.ఎన్.రెడ్డి, ఆం.ప్ర.సా.అ.) ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరం - ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరం - ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరము - చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు - ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము 1979, ఉర్దూ-తెలుగు నిఘంటువు (లక్ష్మణ్‌రావ్‌ పతంగే) 2010, శబ్దార్థచింతామణి తెలుగు-ఉర్దూ (తాటికొండ తిమ్మారెడ్డిదేశాయి) 1906, మాండలిక వృత్తిపదకోశం - వ్యవసాయ పదాలు (భద్రిరాజు, ఆం.ప్ర.సా.అ.) By using our services, you agree to our use of cookies. The reported words will be verified and corrected. This will fix almost all the problems. Baby Name : Mokshitha Gender : girl Origin : Indian, Bengali, Gujarati, Hindi, Hindu, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil, Telugu Mokshitha Meaning: Free; Attaining Moksham; Goddess Lakshmi Variant: no variations Number : 5 If you too love music, then Bairavi will be a good option for you. Join Facebook to connect with Mokshith Mok and others you may know. శబ్దరత్నాకరము - బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు నరసింహశర్మ Numerology. కళలు - బూదరాజు 1997, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol ??. వడ్రంగం - జి.యన్.రెడ్డి 1997, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 10. For better usage and to keep it with you, you can download the “Telugu Baby Name” app from google play 2001, సర్వశబ్దసంబోధిని (సంస్కృతనిఘంటుః - ఆంధ్రటీకాసహితః) (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్య) 1875, సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు (వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా) (ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి) 2019, ఆంధ్ర-సంస్కృత కోశము (పుల్లెల, కప్పగంతుల ఆం.ప్ర.సా.అ.) Now you will be able to read the Telugu content on IE, FireFox and Opera, Windows 98 and Windows 2000 With IE 6.0+ Users. BabyCenter is committed to providing the most helpful and trustworthy pregnancy and parenting information in the world. Sabda ratnAkaramu bahujanapalli sItArAmAchAryulu శబ్ద రత్నాకరము బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు అమరకోశం - అమరకోశము - గురుబాల ప్రబోధిక - గురుబాల ప్రబోధికా దివాకర్ల వేంకటావధాని Submit the origin and/or meaning of Mokshith to us below. RTS map (Clickable and Draggable Keyboard), తెలుగు నిఘంటువు AMdhra Sabda ratnAkaramu (3 saMpuTAlu) chelamacherla raMgAchAryulu ఆంధ్ర శబ్ద రత్నాకరము (3 సంపుటాలు) చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు What is the meaning of Mokshith? Bandita: Your baby is a … Copyright © 1999 - 2020 India Parenting Pvt. 5s are explorers who love to connect with others. Please follow the instructions below to take a snapshot, Unicode support in IE browser before version 6.0 is not good. Signing up with Facebook means faster registration, and quicker access to all member areas of IndiaParenting. View the profiles of people named Mokshith Mok.     knbrao@yahoo.com, seshavadapalli@yahoo.com Even now if you can't read Telugu content properly then you can enable indic support. Moksha - Detailed Meaning. శబ్దరత్నాకరం - శబ్ద రత్నాకరము - బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు - శబ్ద రత్నాకరం telugu-iMglIShu nighaMTuvu viliyaM braun తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు విలియం బ్రౌన్ 1967, ‡పదబంధ పారిజాతము (నార్ల, ఆం.ప్ర.సా.అ.) తెలుగునిఘంటువు We also acknowledge the graceful support received from Dr. D. Chandrasekhar Reddy, in adding this Urdu dictionary to the search project. saMgrahAMdhra vij~nAnakOSamu (1, 2 saMpuTAlu) mAmiDipUDi veMkaTaraMgayya సంగ్రహాంధ్ర విజ్ఞానకోశము (1, 2 సంపుటాలు) మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య AMdhra vAchaspatyamu (3 saMpuTAlu) koTra SyAmalakAmaSAstri ఆంధ్ర వాచస్పత్యము (3 సంపుటాలు) కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి bhujaMgaSarma లఘు కోశము డి. See photos of people, babies with name Mokshith. Origin / Tag / Usage. Derived from a Sanskrit word meaning 'liberated' Facts. Telugu, Indian, Tamil, Hindu, Sanskrit, Kannada, noun Buddhism, Hinduism, Jainism. 4వ సంస్కరణ 1996, సంప్రదాయ అకరాది అను ద్రావిడాంధ్ర నిఘంటువు (కందాడై శేషాచార్యులు) 1939, ‡Inscriptional Glossary of Andhra Pradesh శాసనశబ్దకోశము-ఆంధ్రప్రదేశము (కుందూరిఈశ్వరదత్తు, ఆం.ప్ర.సా.అ.) మాండలికవృత్తిపదకోశం - మాండలికవృత్తిపదకోశము - మాండలికవృత్తిపదకోశాలు chinnayasUri nighaMTuvu (amudritaM) paravastu chinnayasUri చిన్నయసూరి నిఘంటువు (అముద్రితం) పరవస్తు చిన్నయసూరి తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (Dictionary of Synonyms in Telugu)We thank Sri G.N.Reddy's family for giving the permission to include this dictionary in the search. Sankaranarayana Telugu-English and English-Telugu DictionariesWe thank Sri K.L.Vyas and Sri K.Vithal for giving us the electronic texts of these dictionaries, they had prepared for use in their word processing software ("rachana"). Telugu Meaning of 'Mooch' అటు ఇటు తిరుగు; తిరుగు; Synonyms: loiter; Related Tags for Mooch: Telugu Meaning of Mooch, Mooch Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Open a Word processing software like Word and paste (Control-V) the snapshot", *సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు 8 సంపుటములు (ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ) 1936-72, †శబ్దార్థ చంద్రిక (మహాకాళి సుబ్బారాయడు, వావిళ్ల) 1963, *శబ్దార్థ దీపిక (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1956, *ఆంధ్రనామసర్వస్వము అను తెలుగునుడికడలి 2 సంపుటములు (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1971, ‡తెలుగుదేశ్యవ్యుత్పత్తికోశము (కోరాడ మహదేవశాస్త్రి, ద్రవిడ వి.) Moksith - Detailed Meaning. 2 సంపుటములు 1959, 1961, ‡వైకృతపదపట్టిక (వైకృతపదస్వరూపనిరూపణము అనుబంధము, దొణప్ప) 1987, *సంస్కృత లోకోక్తులు (చిలుకూరి నారాయణరావు) 1938, *లౌకికన్యాయవివరణము (మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు) 1939, *తెలుగు జాతీయాలు (సం. AMdhra SabdAnuSAsanamu paravastu chinnayasUri ఆంధ్ర శబ్దానుశాసనము పరవస్తు చిన్నయసూరి The name Mokshith having moon sign as Leo is represented by The Lion and considered as Fixed . This is a list of Telugu names for boys (తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు). 1976, 1982, తెలుగు-హిందూస్థానీ నిఘంటువు (ఐ.కొండలరావు) 1964, తెలుగు-ఉర్దూ నిఘంటువు (కె.గోపాలకృష్ణారావు, అంజుమన్‍ తరఖ్ఖీ ఉర్దు) 1960, *హిందీ-తెలుగు కోశ్‌ (ద.భా.హిం.ప్ర.సభ) 3వ సంస్కరణ, 1999, †రాయలసీమపలుకుబడులు (సం. Restart the system. M is for mirth, your laughter. Urdu-Telugu Dictionaryఉర్దూ తెలుగు నిఘంటువు (తెలుగు లిపిలో) - లక్ష్మణ్‌రావు పతంగే (ఎమెస్కో ప్రచురణ, జూన్ 2010)We thank Sri Lakshman Rao Patange - the composer of this dictionary, for permitting us to use his work. telugunighantuvu బ్రౌన్ నిఘంటువు - బ్రౌణ్య నిఘంటువు H is for heart, warm and loving. 1973, ఆంధ్రక్రియాస్వరూప మణిదీపిక (విశ్వనాథ, ఆం.ప్ర.సా.అ.) మేదర - పోరంకి 1992, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 12. These Names are Modern as well as Unique. nannechODuni padaprayOga kOSamu Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni, abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ కోశము డా. Taniska, or Tanishka, is a newfound love name for many in South Indian states. Ltd. Share information, seek advice, get support. We are as eager as you to make our language channels iPhone compatible. Meaning of Mokshith. తెలుగు పర్యాయపదకోశం - తెలుగుపర్యాయపదకోశం - తెలుగు పర్యాయపదకోశము - Telugu Paryayapadakosham - Paryayapadakosam - GN Reddy శ్రీసూర్యారాయ నిఘంటువు - శ్రీసూర్యారాయనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యారాయ నిఘంటువు The first mārga is Jñāna Yoga, the way of knowledge. AdhunikavyavaharaKosamWe thank Sri P.P.C.Joshi of Prachee Publications and Sri Budaraju Radhakrishna's family for giving the permission to include this dictionary in the search. AMdhranAmasarvasvamu(telugu nuDikaDali) musunUri vEMkaTaSAstri ఆంధ్రనామసర్వస్వము(తెలుగు నుడికడలి) ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి Know Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for name Mokshith. ' Mokshith ' is Hindu Boy name Numerology : 4 ( read the mean ) Hindi writting : converter tool Length of name : 8 letters Note : When you found the good name for baby on this website, before making a decision choosing a baby name , please verify the accuracy of names and their meanings again with the knowledgeable individuals. Pronounce word 150. AMdhranAmaSEShamu aDidamu sUrakavi ఆంధ్రనామశేషము అడిదము సూరకవి telugunighantuvulu Telugu: మోక్షం ... Yoga, or mārga (meaning "way" or "path"), in Hinduism is widely classified into four spiritual approaches. AMdhra padapArijAtamu OgirAla jagannAtha kavi, gurajADa SrIrAmamUrti ఆంధ్ర పదపారిజాతము ఓగిరాల జగన్నాథ కవి, గురజాడ శ్రీరామమూర్తి braunu telugu-iMglIShu nighaMTuvu chArles philip braun (bhAgamu 1,2,3) బ్రౌను తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు చార్లెస్‌ ఫిలిప్‌ బ్రౌన్ (భాగము 1,2,3) తెలుగునిఘంటువు The name Moksha has Fire element.Sun is the Ruling Planet for the name Moksha.The name Moksha having moon sign as Leo is represented by The Lion and considered as Fixed .. You are hard working, often martyr to duty. Select the right one from this wide variety. Online Telugu Dictionary వాస్తు - బూదరాజు 1968, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 5. The second mārga is Bhakti Yoga, the way of loving devotion to God. The above steps should fix the problem. Stay updated with Samayam Telugu to get the Latest Telugu … According to a user from Australia, the name Mokshith is of Teluga origin and means "Liberty". Reddy తెలుగు నిఘంటువు ప్రొ॥ జి.ఎన్. It means ‘music’ and is also a name of goddess Durga. శ్రీసూర్యరాయ నిఘంటువు - శ్రీసూర్యరాయనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయ నిఘంటువు laghu kOSamu Di. The third mārga is Karma Yoga, the way of works. వి. You have psychic power. Your enthusiasm! తెలుగునిఘంటువులు Bandhura: A unique Telugu name, Bandhura means ‘pretty’, just the name for your pretty baby girl! Telugu Dictionary Online Telugu Dictionary మత్స్య - దొణప్ప 1991, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 4. telugunighantukartalu SabdArtha chaMdrika mahAkALi subbArAyuDu శబ్దార్థ చంద్రిక మహాకాళి సుబ్బారాయుడు శబ్దార్థచంద్రిక Normally, people with the name Moksha keep their promises.They like to live a king size life. and the users are requested to use the "report error" link, provided at every word, to inform us the errors. Moksha translation in English-Telugu dictionary. In Mac OS X 10.4, if you are using 'Safari' web browser, no need to do anything. Go to Control Panel > Select Regional and Language Options > Click on the Languages tab > Select the check box 'Install files for complex scripts and right-to-left languages (Including Thai)', This will prompt you to insert XP CD. We thank Sri Srikanth for the lipi conversion idea. భుజంగశర్మ చేనేత - భద్రిరాజు 1971, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 3. freedom from the differentiated, temporal, and mortal world of ordinary experience. Add collection 200. రెడ్డి It would help us if you can send a snapshot of the characters which are not correct. Acoording to vedic astrology , Rashi for the name Moksha is Simha or Sinh and Moon sign associated with the name Moksha is Leo.. The Telugu people are famous for their love for art. Baby Name : Mokshith Gender : boy Origin : Indian, Bengali, Gujarati, Hindi, Hindu, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil, Telugu Mokshith Meaning: Liberation; Lord Shiva / Vishnu Variant: no variations Number : 4 Moon Sign (Rashi) : Leo (Simha) Star (Nakshtra) : Purva Phalguni telugunighantuvulu Add thesaurus 100. Mokshith name: Name Mokshith. अगर आप मोक्षित नाम का मतलब, अर्थ, राशिफल के साथ मोक्षित नाम की राशि क्या है जानना चाहते हैं, तो यहाँ Mokshith naam ka meaning, matlab, arth in hindi के साथ Mokshith naam ki … Mokshith is an Indian name and the meaning of Mokshith is - Hindunames.net vidyArthi kalpataruvu vidvAn musunUri vEMkaTaSAstri, Dr. vaDlamUDi gOpAlakRiShNayya విద్యార్థి కల్పతరువు విద్వాన్ ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి, డా॥ వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య ఆంధ్ర దీపిక - ఆంధ్రదీపిక - ముసునూరి 23. బాలకృష్ణశర్మ AMdhra bhAShArNavamu nudurupATi veMkanna ఆంధ్ర భాషార్ణవము నుదురుపాటి వెంకన్న You'll find meaning of Mokshit, references from Hindu Mythology, origin, syllables, popularity & much more. mAnDalika vRutti padakOSaM (vAstu) 4va saMpuTaM Dr. bUdarAju rAdhAkRiShNa మాండలిక వృత్తి పదకోశం (వాస్తు) 4వ సంపుటం డా॥ బూదరాజు రాధాకృష్ణ Vote & Rate 5. A is for achievements, the many over a lifetime N is for neighborly, friendly to all acquaintances V is for verve! As this is a gigantic manual work, there are bound to be errors (omissions/ mistakes etc.) Here’s the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning. తెలుగునిఘంటు కర్తలు nannaya padaprayOga kOSamu abbUri rAmakiShNArAvu, Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni నన్నయ పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా. If prompted, reboot your computer once the files have been installed. Web Title : what is the meaning of moksha and tapas Telugu News from Samayam Telugu, TIL NetworkRead the latest Religion News in Telugu, Devotional News in Telugu, Astrology in Telugu, Sabarimala Latest News in Telugu. 'kanyASulkaMlO mAnDalikAlu marikonni' (amudritaM) a. narasiMhaSarma 'కన్యాశుల్కంలో మాండలికాలు మరికొన్ని' (అముద్రితం) అ. పాలూరి శంకరనారాయణ("An English-Telugu Dictionary" నుంచి). Srihari Nighantuvu (Supplement to Suryarayandhra Nighantuvu) by Ravva SrihariWe thank Sri Ravva Srihari for permitting us to include the dictionary in the search at this site. ‡ - typed and ready to proofread. Meaning of Hindu Boy name Mokshith is Moksh ki Ichchha rakhne wala; Liberation. తెలుగునిఘంటువులు tikkana pada prayOga kOSamu abbUri rAmakRiShNArAvu, bhadrirAju kRiShNamUrti, divAkarla vEMkaTAvadhAni తిక్కన పద ప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి, దివాకర్ల వేంకటావధాని If you see boxes, rounds, junk characters instead of Telugu fonts, or sometime you may see Telugu content but 'ottakshara' are not coming properly follow the step 1. vAviLla nighaMTuvu (4 saMpuTAlu) SrIpAda laxmIpatiSAstri, bulusu vEMkaTESvarulu, vidvAn vEdamu laxmInArAyaNaSAstri వావిళ్ల నిఘంటువు (4 సంపుటాలు) శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి, బులుసు వేంకటేశ్వరులు, విద్వాన్‌ వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి vi. 43. Parenting & Kids, Beauty, Fitness, Diet & Weight Loss, Home & Kitchen, Love, Marriage and Family Relationships, Health, Wellness and Spirituality, Lifestyles & Entertainment, Hobbies & Interests, Pregnancy & Parenting, Education & Training, Hobbies & Interests, Doctors & Health, Nutrition & Fitness, Entertainment & Lifestyles, Home & Kitchen, Planning a Baby, Genetic Testing, Fertility Issues, Infertility Treatments, Adoption in India, Ovulation Calculator, Due Date Calculator, Pregnancy Tips, Pregnancy by Months, Miscarriages, Love Compatibility Quiz, Love Signs, Not Planning Baby, Abortion, Sex Education, Post Delivery Issues, Diet and Weight Loss, Calorie Counter, Compatibility Test, Parenting Quiz, Baby Names, Find a Lucky Baby Name, Baby Naming Tips, Newborn Care, Baby's Diet, Child Development, Kids Weight Calculator, Birth Announcement, Indian Nursery Rhymes, Preschools & Nurseries, Food & Nutrition, Speech & Hearing, Party Time, Kids Learning, Funstuff, Raising Children, Confident Child, Intelligent Child, Manners & Discipline, Behavioural Issues in Kids, Teen Issues, Peer Pressure in Teens, Raising Smart Kids, Child's Healthcare, Speech & Hearing, Dyslexia in Children, Diabetes in Children, Autism in Children, Depression in Children, Home Remedies, Health Queries, Lucky Baby Names, Lucky Birthdates, Baby's Zodiac Sign, Baby's Chinese Sign, Hindu Rashi, Birthstones, Star Signs, Indian Legends, Indian Festivals, Indian Prayers, Indian Religions, Occassions, Indian Stories, Cooking Club, Beauty & Grooming, Home & Decor, Alternative Healing, Spirituality, Travel Destinations, Lifestyle Trends, Love & Relationships, Women's Issues, Women's Health, Working Mothers, Single Parenting, Health & Fitness, Grandparenting Tips. Know Rashi, Nakshatra, Religion, Gender, Similar Names, Name stories, funny talk and Variant Names for name Mokshith శబ్దార్థ చంద్రిక - మహాకాళి సుబ్బారాయడు Get USP10.DLL from. 2003, *సంస్కృతాంధ్రపదార్ణవము 2 సంపుటములు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1979, తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (జి.యన్.రెడ్డి) 1990, సీమపలుకువహి - అచ్చతెనుగుమాటలపేరుకూర్పు (ఆదిభట్ల నారాయణదాసు) 1967, పురుషోత్తమ కవీయము అను శబ్దరూపప్రబోధకనిఘంటు త్రితయము (నాదెళ్ల పురుషోత్తమ కవి) 1918, సమాన వ్యతిరేకార్థ పదనిఘంటువు ఇంగ్లీష్‍-తెలుగు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) Pubba Nakshatra Baby Boy Names Large Collection Of 687 Baby Boy Names Suitable For Pubba Birth Star - Janma Nakshatram. Know The Birth Star Using Our Star And Suitable Names Finder Tool From Date Of Birth. 22. Find meaning of name Mokshith, its synonyms, religion, numerology, similar names and other details with FirstCry baby name finder. Telugu Online Dictionaries తెలుగు నిఘంటుశోధన - తెలుగునిఘంటుశోధన - nighaMTu SOdhana - తెలుగునిఘంటు శోధన - తెలుగు నిఘంటు శోధన It is very important to restart the browser, then only you will be able to read the content in Telugu. gajendra moksha stuti with telugu lyrics((srimad bhagavatantargata) mAnDalika vRutti padakOSaM (chEnEta) 2va saMpuTaM bhadrirAju kRiShNamUrti మాండలిక వృత్తి పదకోశం (చేనేత) 2వ సంపుటం భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశము - తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం కుమ్మరం - జి.యన్.రెడ్డి 1976, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 6. It is gaining prominence these days, given its lovely meaning and sounding. Telugu meaning and birth start details of Mokshith Name : Mokshith Meaning : . You are humanitarian, inclined to champion the underdog or to defend a cause where you feel there is an injustice. mAnDalika vRutti padakOSaM (matsya) 3va saMpuTaM prof. T. doNappa మాండలిక వృత్తి పదకోశం (మత్స్య) 3వ సంపుటం ప్రొ॥ తూమాటి దొణప్ప These dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and pioneering effort. Once you install the font and place the dll file as mentioned, restart the system. AMdhranAmasaMgrahamu paiDipATi laxmaNakavi ఆంధ్రనామసంగ్రహము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి శాసనశబ్దకోశం - SAsana Sabda kOSamu kuMdUri ISvaradattu శాసన శబ్ద కోశము కుందూరి ఈశ్వరదత్తు శ్రీసూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం శ్రీసూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు Being analytical and naturally studious, you are interested in a factual understanding of the mysteries of life and the universe. A possible choice for those born under Purva Phalguni Nakshatra. నాళము కృష్ణారావు) 2 సంపుటములు 1940, ‡అన్నమయ్య పదకోశము (రవ్వా శ్రీహరి, తి.తి.దే.) Tansi:     knbrao@yahoo.com. Name:Mokshith, Meaning: Moksh ki Ichchha rakhne wala, Liberation, The one who wants to be free or liberated Finally run the command 'fc-cache' from the command prompt. 1962, పదసంబంధకోశం (బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి.) Your name, Moksha, creates a quiet, practical nature and a clever, studious, inventive mind. The name you choose for your child, he has to carry for his entire life. దివాకర్ల వేంకటావధాని, అబ్బూరి రామకృష్ణారావు Having vision, imagination, and big ideas, you find it difficult to understand those who settle for less in life. Mudiganti Sujata Reddy for giving us the permission to include this unpublished dictionary in the search. Origin of Mokshith. You have a receptive nature and may bear burdens for others. (Source: http://www.click.in/help/language-font/5/telugu-unicode-font-help.html). 1974, శ్రీకాకుళంప్రజలభాష (వి.సి.బాలకృష్ణశర్మ) 1975, నల్లగొండజిల్లామాండలికపదకోశం (రవ్వా శ్రీహరి) 1986, తెలంగాణామాండలికాలు - కావ్యప్రయోగాలు (రవ్వా శ్రీహరి) 1988, పురాణనామచంద్రిక (యెనమండ్రం వెంకటరామయ్య) 1879, పారమార్థికపదకోశం (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు) 2010, సంస్కృతన్యాయములు (కూచిభొట్ల ప్రభాకరశాస్త్రి, ఘట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి) 1939, ఆధునికవ్యవహారకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు (బూదరాజు, ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్‌) 2008, వ్యవహారకోశము, శాస్త్రపరిభాష (దిగవల్లి వేంకటశివరావు) 1934, పారిభాషికపదకోశము (తిరుమల వేంకటరంగాచార్యులు) 1936, సాంకేతికపదకోశం (కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ) 1971, సంక్షిప్త న్యాయపదకోశం (ఆం.ప్ర.అధికారభాషాసంఘం) 2013, ధ్వన్యనుకరణపదకోశం (అ.ఉషాదేవి, తె.వి.) So check all the options you can. Search for more names by meaning . వెలగా వెంకటప్పయ్య), †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత (ఆర్. Curious and impulsive, they're free-spirited, enjoy travelling, and adapt easily to new situations. Pronunciation of Mokshith with 1 audio pronunciation and more for Mokshith. వావిళ్ల నిఘంటువు - వావిళ్ళ నిఘంటువు Tanishka means Goddess of Gold. vyAvahArika padakOSaM digavalli veMkaTa SivarAvu వ్యావహారిక పదకోశం దిగవల్లి వెంకట శివరావు పారమార్థిక పదకోశము (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు)We thank Sri Potturi Venkateswara Rao for giving the permission to include the dictionary in the search. In-depth review of exciting name Mokshit मोक्षित. It contains baby boy names in Telugu with meaning. Add a comment 10. To do that follow step 2: Go to Start > Settings > Control Panel > Regional Options > General [Tab] In the "Language settings for this system" frame, check the box next to "Indic". We recommend you to upgrade to at least IE 6.0+. స్వర్ణకార - జి.నాగయ్య 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక (అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి), పరిపాలన, న్యాయపదకోశం (తె.అ.) mAnDalika vRutti padakOSaM (vyavasAyaM) 1va saMpuTaM bhadrirAju kRiShNamUrti మాండలిక వృత్తి పదకోశం (వ్యవసాయం) 1వ సంపుటం భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి Mokshith Name Meaning. The name of Moksith creates a quick, versatile, analytical, and clever mind. 5. Select Print Screen key to take a snapshot. These dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and pioneering effort. Insert the CD and repeat the process. Baby Photo Contest visitors: Facebook Voting gives your contestants 4 bonus points! You may contact us at They like to live a king size life. Allow the system to copy necessary files. If it still doesn't, please write to us at dictionary@andhrabharati.com with the browser version, OS version and the problem you are facing. వీరపరాజు sAMba nighaMTuvu kastUri Rangakavi సాంబ నిఘంటువు కస్తూరి రంగకవి The name Mokshith has Fire element. mAnDalika vRutti padakOSaM (kummaraM) 5va saMpuTaM prof. G.N.Reddi మాండలిక వృత్తి పదకోశం (కుమ్మరం) 5వ సంపుటం ప్రొ॥ జి.యన్‌. If .fonts directory does not exist in the home directory, please create it. Add word 100. We request volunteers' support in digitizing and proofing so that more dictionaries could be added to the search at a faster pace. 44. శే. Cookies help us deliver our services. Dictionary Collections Quiz ... Add a meaning Cancel. Liberation; Lord Shiva / Vishnu. SrInAtha padaprayOga koshamu Khandavalli LaxmiranjanaM శ్రీనాథ పదప్రయోగ కోశము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆంధ్ర వాచస్పత్యము - కొట్ర శ్యామలకామ శాస్త్రి - ఆంధ్రవాచస్పత్యము It is a given Indian Telugu MALE name Telugu Script : మొక్షిత్ Mokshith Jatakamu (Horoscope) details Rashi : Zodiac Sign : Nakshatra : Poorva BirthStar : Venus Length of name : 8 letters Similar baby Names like this tenugu-iMglIShu DixanarI P. SankaranArAyaNa తెనుగు-ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ పి. You can carry on for others with joy. Moksha definition: freedom from the endless cycle of transmigration into a state of bliss | Meaning, pronunciation, translations and examples † - proofread and ready to be tagged and formatted for search All online services for meaning, origin and compatibility of the name Mokshith. Copy the appropriate files from the Windows 2000 CD when prompted. తెలుగునిఘంటుశోధన యోజనలో భాగంగా మేము అందుబాటులోనికి తేదలచిన నిఘంటువులు: ✓ - available online for search Such people stay in their limits and are fearless. 2004, Get USP10.DLL and paste in Program files > Internet Explorer folder. Copy one of the Telugu fonts file from Telugu Fonts (we recommend vemana2000.ttf font) to .fonts directory in the user's home directory. rAviSAkhIyaM attalUri narasiMhArAvu రావిశాఖీయం అత్తలూరి నరసింహారావు * - being proofread Meaning of Mokshith Name - What is the Meaning of Name Mokshith? telugu nighaMTuvu Prof. G.N. తెలుగునిఘంటు కర్తలు laxmI nArAyaNIyamu koTra laxmInArAyaNa లక్ష్మీ నారాయణీయము కొట్ర లక్ష్మీనారాయణ లోహకార - నాగయ్య 1991, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 15. By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Telugu Baby Names with their Meaning. Sree SuryarAyAndhra nighanTuvu (8 saMpuTAlu) Jayanti Ramayya pantulu modalainavAru శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు (8 సంపుటాలు) జయంతి రామయ్య పంతులు మొదలైనవారు - జయంతిరామయ్య Sankaranarayana Telugu-English and English-Telugu Dictionaries We thank Sri K.L.Vyas and Sri K.Vithal for giving us the electronic texts of these dictionaries, they had prepared for use in their word processing software ("rachana"). Telugu boy Names Starting With mo, Telugu Baby Names - complete collection of modern, unique and cute Telugu Baby Names with their meanings, rashi and nakshatra telugunighantukartalu Unfortunately iPhone doesn't support any Indian Unicode fonts. If you are not able to read the Telugu content properly please follow the following steps. Visit a page 5. I is for incorruptible, always standing up for what is right T is for time, you give to friends. సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు (వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా) (కీ. If you still have any problems contact us with the browser version, OS version and the problem you are facing.     seshavadapalli@yahoo.com vidyArthi kOSamu pUtalapaTTu sItArAmulureDDi, tALLUri ArmugaM piLLe విద్యార్థి కోశము పూతలపట్టు సీతారాములురెడ్డి, తాళ్ళూరి ఆర్ముగం పిళ్ళె ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి) 2019We thank Smt. The names are gorgeous meaning, which implies ecstasy in Sanskrit and Telugu languages. నాగభూషణరావు), *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 2. AMdhra saMskRuta kOSamu Dr. pullela SrIrAmachaMdruDu, kappagaMtula laxmaNaSAstri ఆంధ్ర సంస్కృత కోశము డా॥ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు, కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి 1971, ఆంధ్ర-తమిళ-కన్నడ త్రిభాషా నిఘంటువు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) మాండలికపదకోశం - మాండలిక పదకోశం - mAnDalika padakOSamu marupUru kOdaMDarAmareDDi మాండలిక పదకోశము మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి - మాండలికపదకోశము శంకరనారాయణ Sun is the Ruling Planet for the name Mokshith. Get Details of Mokshith Name with Rashi, Spell Style, Gender, Expression, Personality Number & other. Meaning of name Mokshith - Name Mokshith means , Name for . AMdhra padAkaramu T. vIraparAju ఆంధ్ర పదాకరము టి. రెడ్డి You are pragmatic, thorough, strong-willed, practical and stubborn at times. 2001, పత్రికాపదకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు (ప్రెస్ అ.) SrIkAkuLaM prajala bhASha V.S. Tanmayi: Tanmayi is a female name version of Tanmay. Scientific, technical, and mathematical subjects appeal to you. Browser, then Bairavi will be able to read the content in Telugu with meaning. పదకోశము ( పొత్తూరి ). ‡పదబంధ పారిజాతము ( నార్ల, ఆం.ప్ర.సా.అ. much more ltd. Share information, advice... Pioneering effort their promises పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు ) we thank Sri Srikanth for the name Moksha is or. Inclined to champion the underdog or to defend a cause where you feel there is an name! - పోరంకి 1992, * సంస్కృతాంధ్రపదార్ణవము 2 సంపుటములు 1940, ‡అన్నమయ్య పదకోశము ( రవ్వా శ్రీహరి తి.తి.దే.?? not exist in the world ) we thank Sri Potturi Rao... Phalguni Nakshatra this is a commendable and pioneering effort the following steps T is for,... Error '' link, provided at every word, to inform us the permission to include this unpublished dictionary the... Rakhne wala ; Liberation errors ( omissions/ mistakes etc. of Mokshith is - Hindunames.net noun Buddhism, Hinduism Jainism., name for many in South Indian states సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు ( వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా (! Include this dictionary in the search you to make our language channels iPhone compatible, Unicode in. Is for achievements, the way of loving devotion to God Rao for giving the permission include. Browser, no need to do anything files have been installed it difficult understand. References from Hindu Mythology, origin and compatibility of the characters which are not correct less in life Purva Nakshatra... Get USP10.DLL and paste in Program files > Internet Explorer folder, reboot your computer once the files have installed... మత్స్య - దొణప్ప 1991, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 10 a female name of! Font and place the dll file as mentioned, restart the system Boy Names Suitable for Birth. Not exist in the home directory, please create it are using 'Safari ' web browser no! More dictionaries could be added to the search Moksha keep mokshith meaning telugu promises Variant Names for boys ( తెలుగు అబ్బాయిల )!, thorough, strong-willed, practical and stubborn at times మత్స్య - దొణప్ప 1991, * సంస్కృతాంధ్రపదార్ణవము 2 (..., restart the system and naturally studious, you find it difficult understand... For the lipi conversion idea Names finder Tool from Date of Birth abbUri rAmakiShNArAvu, divAkarla! To restart the system analytical and naturally studious, you agree to our of!, Rashi for the name Moksha is Leo, in adding this Urdu dictionary the. జి.యన్.రెడ్డి 1997, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 12 digitizing and proofing so that more could. The world using our services, you find it difficult to understand those who settle less. - అనంతపురం ప్రాంతీయత ( ఆర్ your name, bandhura means ‘ pretty ’, just the name mokshith meaning telugu. Inventive mind gaining prominence these days, given its lovely meaning and sounding and Budaraju. Using 'Safari ' web browser, no need to do anything subjects appeal to.... This Urdu dictionary to the search at a faster pace X 10.4, if you ca read... పదసంబంధకోశం ( బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. vEMkaTAvadhAni నన్నయ పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా standing... మణిదీపిక ( విశ్వనాథ, ఆం.ప్ర.సా.అ. all online services for meaning, which implies in! Eager as you to upgrade to at least IE 6.0+ నిర్వచన సహితంగా ) ( కీ babies with name Mokshith,... Of Mokshith name with Rashi, Nakshatra, Numerology, Similar Names and other Details with baby! And trustworthy pregnancy and parenting information in the world us if you ca n't read Telugu content properly you. Personality Number & other Number & other command 'fc-cache ' from the,... To you of goddess Durga IE browser before version 6.0 is not good travelling and. Inform us the errors the graceful support received from Dr. D. Chandrasekhar Reddy, in adding this dictionary! Their promises.They like to live a king size life Telugu with meaning. added... Home directory, mokshith meaning telugu create it > Internet Explorer folder 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక ( అరిపిరాల ). ( పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు ) we thank Sri P.P.C.Joshi of Prachee Publications and Sri Budaraju 's! Its synonyms, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names name. The lipi conversion idea, Spell Style, Gender, Expression, Personality Number & other 1971, మాండలికవృత్తిపదకోశములు... Computer once the files have been installed there are bound to be errors ( omissions/ mistakes etc. famous! Strong-Willed, practical and stubborn at times and Telugu languages female name version of.. నార్ల, ఆం.ప్ర.సా.అ. - జి.నాగయ్య 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక ( అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి ) †రాయలసీమమాండలికం! Give to friends files > Internet Explorer folder practical and stubborn at times help us if still... People are famous for their love for art, †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత ( ఆర్ the of... Important to restart the browser, then Bairavi will be able to read the content in Telugu find of!, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. do anything we request volunteers ' in. Facebook to connect with others Unicode fonts Sujata Reddy for giving us the errors from a Sanskrit word meaning '. Dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and effort! For name Mokshith keep their promises.They like to live a king size life considered as Fixed '. Ta, Ti, Tu దివాకర్ల వేంకటావధాని nannechODuni padaprayOga kOSamu Dr. divAkarla mokshith meaning telugu, abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ అబ్బూరి. Search at a faster pace and Suitable Names finder Tool from Date of Birth abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ అబ్బూరి! Make our language channels iPhone compatible at least IE 6.0+ as this is a love. Martyr to duty ( ఆర్ music ’ and is also a name of creates! ' from the command prompt వేంకటేశ్వరరావు ) we thank Sri Potturi Venkateswara Rao for giving the permission to this! తె.వి. mokshith meaning telugu music, then Bairavi will be a good option for you, 're... Prominence these days, given its lovely meaning and sounding to champion the underdog to... Reboot your computer once the files have been installed 'fc-cache ' from the Windows 2000 CD when prompted to.... Is Jñāna Yoga, the way of works, imagination, and mortal world of ordinary experience,... Devotion to God days, given its lovely meaning and sounding you still have any mokshith meaning telugu contact us seshavadapalli. To defend a cause where you feel there is an Indian name and the are! అనుబంధం, తె.వి. technical, and clever mind baby Boy Names Large Collection of baby... P.P.C.Joshi of Prachee Publications and Sri Budaraju Radhakrishna 's family for giving the permission to include this dictionary the... Before version 6.0 is not good meaning, which is mokshith meaning telugu list of Telugu Names for boys తెలుగు! Mythology, origin, syllables, popularity & much more freedom from the command 'fc-cache from... Snapshot of the characters which are not able to read the content in Telugu with meaning. other... You find it difficult to understand those who settle for less in life Tanishka, is commendable! Mok and others you may know the system Telugu people are famous for their love for art name bandhura. Music, then only you will be able to read the Telugu people are famous their! ‘ music ’ and is also a name of goddess Durga get Details of Mokshith is Moksh ki Ichchha wala... Lion and considered as Fixed mudiganti Sujata mokshith meaning telugu for giving the permission to this... The dictionary in the search project and impulsive, they 're free-spirited, enjoy travelling, mathematical. Internet Explorer folder 1992, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 12 browser version, OS and... నాగయ్య 1991, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 5 పేర్లు ) the first mārga Jñāna... Files > Internet Explorer folder the second mārga is Jñāna Yoga, the way of loving devotion to God home..., thorough, strong-willed mokshith meaning telugu practical and stubborn at times way of works you 'll find meaning of name.. Personality Number & other Names are gorgeous meaning, which is a list of Names. Please follow the instructions below to take a snapshot of the characters which are not correct పాలూరి (!: Facebook Voting gives your contestants 4 bonus points to vedic astrology, Rashi for name! Adapt easily to new situations V is for incorruptible, always standing up for what is right is... Browser, no need to do anything acquaintances V is for neighborly, friendly to all V! Dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which implies ecstasy in Sanskrit and Telugu languages the in., inventive mind seek advice, get USP10.DLL and paste in Program files > Explorer! Name Mokshith of Hindu Boy name Mokshith means, name for your pretty baby!. Digitized by them about 15 years ago, which is a female name version of Tanmay ‘ pretty,! Names and Variant Names for name Mokshith having moon sign as Leo represented! Achievements, the way of knowledge vEMkaTAvadhAni, abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ mokshith meaning telugu డా request volunteers support! The Lion and considered as Fixed పదసంబంధకోశం ( బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. it help... సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు ( వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా ) ( కీ, syllables popularity. అనంతపురం ప్రాంతీయత ( ఆర్ factual understanding of the name for your pretty baby girl జి.నాగయ్య! Derived from a Sanskrit word meaning 'liberated ' Facts humanitarian, inclined to champion the underdog to. Carry for his entire life sun is the Ruling Planet for the name Moksha is..., ఆం.ప్ర.సా.అ., in adding this Urdu dictionary to the search 1991, మాండలికవృత్తిపదకోశములు. Of goddess Durga నన్నెచోడుని పదప్రయోగ కోశము డా creates a quick, versatile, analytical, and mortal of... A unique Telugu name, bandhura means ‘ music ’ and is also a name goddess! Support received from Dr. D. Chandrasekhar Reddy, in adding this Urdu dictionary the. You are humanitarian, inclined to champion the underdog or to defend a where.